Процедури

Процедура № 3248 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 18.07.2019
Втора дата
Начална цена 66,346.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река”

Данни за дървесината

Обект/и № 1907, 1908,1909
Дървесен вид гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс
Едра 359.00 куб.м.
Средна 407.00 куб.м.
Дребна 26.00 куб.м.
Технологична 674.00 куб.м.
За огрев 1042.00 куб.м.
ОЗМ 40.00 куб.м.
Всичко 2548.00 куб.м.