Процедури

Процедура № 3253 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 19.07.2019
Втора дата
Начална цена 156,974.61 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1928Б и 1930Б
Дървесен вид широколистна
Едра 482 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
Технологична 2201 куб.м.
За огрев 1585 куб.м.
ОЗМ 1302 куб.м.
Всичко 5632 куб.м.