Процедури

Процедура № 3286 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 02.08.2019
Втора дата
Начална цена 14,652.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 02.08.2019 г. за Обект № 1963.

Данни за дървесината

Обект/и № 1963
Дървесен вид бл,цр,здб,кгбр,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 191 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 379 куб.м.
За огрев 287 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 666 куб.м.