Процедури

Процедура № 3328 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 15.08.2019
Втора дата
Начална цена 111,931.97 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2-2019
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.