Процедури

Процедура № 3334 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 20.08.2019
Втора дата
Начална цена 165,256.23 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 2019-3 – ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЪБОВИ КУЛТУРИ- 270 дка

Данни за дървесината

Обект/и № 2019-3
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.