Процедури

Процедура № 3346 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 27.08.2019
Втора дата
Начална цена 50,034.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1926
Дървесен вид бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1614 куб.м.