Процедури

Процедура № 3379 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 17.09.2019
Втора дата
Начална цена 34,183.11 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Ръчно почистване на площи, почвоподготовка за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури.

Данни за дървесината

Обект/и № 194201
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.