Процедури

Процедура № 3388 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 13.09.2019
Втора дата
Начална цена 128,785.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Почвоподготовка – механизирано, закупуване, транспорт и временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1-годишни горски култури.

Данни за дървесината

Обект/и № 196207
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.