Процедури

Процедура № 3389 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 17.09.2019
Втора дата
Начална цена 26,404.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ - почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ - Обект №195206

Данни за дървесината

Обект/и № 195206
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.