Процедури

Процедура № 3425 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 02.10.2019
Втора дата
Начална цена 19,377.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1965, подотд. 131-и,л на територията на ТП ДГС Айтос

Данни за дървесината

Обект/и № 1965
Дървесен вид бл,цр,здб
Едра 18 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 349 куб.м.
За огрев 470 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 837 куб.м.