Процедури

Процедура № 3444 на ДГС Сливен

Процедура № 3444 на ДГС Сливен от 10.10.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 10.10.2019
Втора дата
Начална цена 8,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.