Процедури

Процедура № 3496 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 31.10.2019
Втора дата
Начална цена 384.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река“

Данни за дървесината

Обект/и № 67 "х"
Дървесен вид гбр, здб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 20.40 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20.40 куб.м.