Процедури

Процедура № 3539 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 20.11.2019
Втора дата
Начална цена 76,038.18 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид гбр, трп, бк, брз, здб, бб, чб, лп, яв, яс, см, здгл, чрш
Едра 986 куб.м.
Средна 559 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 702 куб.м.
За огрев 571 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Всичко 2905 куб.м.