Процедури

Процедура № 3548 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 41,644.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2008.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид бл,цр,здб,избк,гбр и др.
Едра 18 куб.м.
Средна 476 куб.м.
Дребна 108 куб.м.
Технологична 1033 куб.м.
За огрев 837 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1888 куб.м.