Процедури

Процедура № 3574 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 50,930.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е; 11:н; 16:г; 18:к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к) и № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2001; 2010; 2011
Дървесен вид здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд, гбр
Едра 847 куб.м.
Средна 143 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 918 куб.м.
За огрев 143 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2051 куб.м.