Процедури

Процедура № 3576 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 154,176.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-1, 2010-1 и 2011-1
Дървесен вид бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд
Едра 847 куб.м.
Средна 143 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 918 куб.м.
За огрев 143 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2051 куб.м.