Процедури

Процедура № 3579 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 26.11.2019
Втора дата
Начална цена 76,662.39 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии в обекти 2008, 2009.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008, 2009
Дървесен вид изгор, бл, избк, цр, гбр, трп
Едра 242 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 999 куб.м.
За огрев 1370 куб.м.
ОЗМ 449 куб.м.
Всичко 3173 куб.м.