Процедури

Процедура № 3580 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 25.11.2019
Втора дата
Начална цена 104,567.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2002 (отдели, подотдели - 11:и, с, п), № 2005 (отдели, подотдели – 42:г, е), № 2012 (отдели, подотдели - 112:г, д, л; 114:в; 115:ж; 116:ж), № 2013 (отдели, подотдели – 117:а, б, г, л, м, н, о; 118:а) и № 2015 (отдели, подотдели – 85:д; 87:г, к; 134:ж, и, к, т) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2002; 2005; 2012; 2013; 2015
Дървесен вид дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб
Едра 349 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2512 куб.м.
За огрев 1434 куб.м.
ОЗМ 115 куб.м.
Всичко 4428 куб.м.