Процедури

Процедура № 3584 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 27.11.2019
Втора дата
Начална цена 115,049.37 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Присад" в землището на с. Присад, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Русокастро" в землището на с. Русокастро, общ. Камено на маркирана дървесина от Обект № 2001 - отдели/подотдели 23-г, 25-д, 37-г, 37-д, 41-а, 42-а, 42-о, 43-а, 44-к, 46-б, 47-б, 47-в, 84-в, 84-е, 85-а, 86-б, 86-д, 87-д, 88-в, 90-б, 90-в, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 5776 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др
Едра 151 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2058 куб.м.
За огрев 3537 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5776 куб.м.