Процедури

Процедура № 3585 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 27.11.2019
Втора дата
Начална цена 47,836.85 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад " Вършило" в землището на с. Вършило, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, временен склад "Димчево" в землището на с. Димчево, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2002 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 138-б, 140-р, 140-ж, 218-в, 222-а, 228-н общо количество 2292 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др.
Едра 364 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 948 куб.м.
За огрев 963 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2292 куб.м.