Процедура № 3599 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 03.12.2019 63,738.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тунджа

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2003, 2004, 2005, 2007 бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп 314 куб.м. 948 куб.м. 97 куб.м. 315 куб.м. 1141 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.