Процедури

Процедура № 3607 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 02.12.2019
Втора дата
Начална цена 73,139.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206102, 206103 и 206104 за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и № № 206102, 206103 и 206104
Дървесен вид бб,чб,здб,ак, кгбр
Едра 81 куб.м.
Средна 1549 куб.м.
Дребна 139 куб.м.
Технологична 1433 куб.м.
За огрев 43 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3245 куб.м.