Процедури

Процедура № 3612 на ДГС Сливен

Процедура № 3612 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.12.2019
Втора дата
Начална цена 182,272.98 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2009, 2010 и 2011
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 173 куб.м.
Средна 64 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
Технологична 3758 куб.м.
За огрев 2172 куб.м.
ОЗМ 750 куб.м.
Всичко 6989 куб.м.