Процедури

Процедура № 3631 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 10.12.2019
Втора дата
Начална цена 278,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008-1, 2009-1, 2010-1, 2011-1, 2012-1
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, чб, срлп
Едра 9 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 502 куб.м.
За огрев 3048 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3572 куб.м.