Процедури

Процедура № 3642 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 06.12.2019
Втора дата
Начална цена 444,001.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно надаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 20-1, № 20-2, № 2001-2, № 2002-2 и № 2003-2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,

Данни за дървесината

Обект/и № 20-1;20-2;2001-2;2002-2;2003-2
Дървесен вид бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;
Едра 876 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1911 куб.м.
За огрев 1952 куб.м.
ОЗМ 437 куб.м.
Всичко 5176 куб.м.