Процедури

Процедура № 3647 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.12.2019
Втора дата
Начална цена 93,014.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008, 2009
Дървесен вид см, бк,бб,
Едра 1091 куб.м.
Средна 900 куб.м.
Дребна 112 куб.м.
Технологична 142 куб.м.
За огрев 1286 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 3532 куб.м.