Процедури

Процедура № 3670 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 12.12.2019
Втора дата
Начална цена 50,496.56 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2010(отдели, подотдели – 295 б, в, д; 298 а) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид бл,изгор;цр;бк;гбр;лп;мжд;кгбр;
Едра 20 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1149 куб.м.
За огрев 1076 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 2258 куб.м.