Процедури

Процедура № 3710 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 169,898.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2002, 2003
Дървесен вид бк, здб, лп, гбр, яв, яс, трп
Едра 1625.00 куб.м.
Средна 33.00 куб.м.
Дребна 86.00 куб.м.
Технологична 2596.00 куб.м.
За огрев 1819.00 куб.м.
ОЗМ 345.00 куб.м.
Всичко 6504.00 куб.м.