Процедури

Процедура № 3765 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 07.01.2020
Втора дата
Начална цена 128,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Предмет Извършване на сертифициране на управлението на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на" ЮИДП" Сливен за срок от 60 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.