Процедури

Процедура № 3817 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 11.02.2020
Втора дата
Начална цена 246,448.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2004Д - горски територии-държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейностна ТП ДГС Маджарово

Данни за дървесината

Обект/и № 2004 Д
Дървесен вид чб, бл, здб, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5758 куб.м.