Процедури

Процедура № 3826 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 28.01.2020
Втора дата
Начална цена 6,008.73 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „ Попълване и отглеждане на горски култури“ в общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно сключен договор

Данни за дървесината

Обект/и № 205201
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.