Процедури

Процедура № 3836 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 30.01.2020
Втора дата
Начална цена 150,990.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1918-2, 2010-1, 2011-1
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 187 куб.м.
За огрев 1731 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1918 куб.м.