Процедури

Процедура № 3841 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 31.01.2020
Втора дата
Начална цена 39,647.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2010, 2011
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5 куб.м.
За огрев 1708 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1713 куб.м.