Процедура № 3849 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 03.02.2020 609,207.89 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури в Обект № 2020-1” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.