Процедури

Процедура № 3903 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 17.02.2020
Втора дата
Начална цена 60,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии в териториалния обхват наЮИДП ДП Сливен

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.