Процедури

Процедура № 3936 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 27.02.2020
Втора дата
Начална цена 68,420.63 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ“ от Обект № 2020-2, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2020-2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.