Процедури

Процедура № 3947 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 02.03.2020
Втора дата
Начална цена 33,899.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Залесяване, попълване, отглеждане на горски култури

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКД №1
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.