Процедури

Процедура № 3950 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 41,280.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2026, 2027 и 2028
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 15 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 938 куб.м.
За огрев 616 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1583 куб.м.