Процедури

Процедура № 3952 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 04.03.2020
Втора дата
Начална цена 79,673.82 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп
Едра 841 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
Технологична 1156 куб.м.
За огрев 826 куб.м.
ОЗМ 152 куб.м.
Всичко 3049 куб.м.