Процедури

Процедура № 3997 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 13.03.2020
Втора дата
Начална цена 127,650.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти №№ 32 и 33 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 32, 33
Дървесен вид бк, здб, яв, гбр, трп, врб, бб, чб, см, здгл,брз, ела, цр
Едра 119 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4560 куб.м.
За огрев 44 куб.м.
ОЗМ 84 куб.м.
Всичко 4895 куб.м.