Процедури

Процедура № 4013 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 17.03.2020
Втора дата
Начална цена 112,378.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2003 и 2004
Дървесен вид гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс, здгл, см, врб
Едра 825 куб.м.
Средна 124 куб.м.
Дребна 71 куб.м.
Технологична 1768 куб.м.
За огрев 1265 куб.м.
ОЗМ 193 куб.м.
Всичко 4246 куб.м.