Процедури

Процедура № 4031 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 24,600.77 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти Обект № 2011 от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2011
Дървесен вид бб,чб
Едра 650 куб.м.
Средна 241 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 64 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 955 куб.м.