Процедури

Процедура № 4064 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 24.03.2020
Втора дата
Начална цена 47,175.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена дървесина в насаждения – горска територия, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС Граматиково”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.