Процедури

Процедура № 4083 на ДГС Стара Загора

Процедура № 4083 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 13,606.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205136

Данни за дървесината

Обект/и № 205136
Дървесен вид цр;здб;мждр
Едра 0 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 162 куб.м.
За огрев 377 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 579 куб.м.