Процедури

Процедура № 4085 на ДГС Стара Загора

Процедура № 4085 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 18,018.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205137

Данни за дървесината

Обект/и № 205137
Дървесен вид здб;цр;гбр;бк;мждр;кгбр;бл;
Едра 35 куб.м.
Средна 100 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 189 куб.м.
За огрев 441 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 766 куб.м.