Процедури

Процедура № 4086 на ДГС Стара Загора

Процедура № 4086 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 14,129.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205138

Данни за дървесината

Обект/и № 205138
Дървесен вид здб;бк;кгбр;мждр;
Едра 12 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 155 куб.м.
За огрев 360 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 601 куб.м.