Процедури

Процедура № 4087 на ДГС Стара Загора

Процедура № 4087 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 14,172.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205139

Данни за дървесината

Обект/и № 205139
Дървесен вид здб;срлп;мждр;кгбр;бк;
Едра 3 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 199 куб.м.
За огрев 396 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 603 куб.м.