Процедури

Процедура № 4088 на ДГС Стара Загора

Процедура № 4088 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 14,405.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205140

Данни за дървесината

Обект/и № 205140
Дървесен вид бл;цр;здб;мждр;
Едра 6 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 178 куб.м.
За огрев 422 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 613 куб.м.