Процедури

Процедура № 4121 на ДГС Кости

Процедура № 4121 на ДГС Кости от 09.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 09.04.2020
Втора дата
Начална цена 126,565.45 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е, н; 16:г; 18:г, з, к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к), № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н), № 2014 (подотдели: 131:а, б, г; 133:а; 134: е, ж, и, к, т; 135:в) и № 2015 (подотдели: 82:в, е; 84:б; 85:д; 87:г; 87:к) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2001; 2010; 2011; 2014 и 2015
Дървесен вид здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд,
Едра 1005 куб.м.
Средна 188 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2824 куб.м.
За огрев 1167 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 5244 куб.м.