Процедури

Процедура № 4132 на ДГС Сливен

Процедура № 4132 на ДГС Сливен от 09.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.04.2020
Втора дата
Начална цена 59,417.66 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.